മൗനനൊമ്പരങ്ങൾ

ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് സന്തോഷവതിയായി
പക്ഷെ എന്റെ സ്നേഹമൊരിക്കലും വ്യാജമായിരുന്നില്ല
ഒന്നും പറയാതെ പറഞ്ഞു പല കടങ്കവിതകളിലൂടെ
നിന്നോട് പറയാനാഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം
നമുക്കിടയിൽ ഒരു ലോകം തകർന്നു കഷ്ണങ്ങളാകുമ്പോഴും
പെറുക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ നിന്റെ,
ചിതറിയ വാക്കുകൾ, ചിതറിയ കാൽപാടുകൾ
നിന്റെ കണ്ണുനീർമണികൾ,
മൗനങ്ങൾ, ഉച്ചത്തിലുള്ള നിശ്വാസങ്ങൾ
പിന്നെ അതിനുള്ളിലൊളിപ്പിച്ച ഓരോ കടങ്കഥയും
അവ ഞാനെന്റെ വാക്കുകളിൽ കോർത്തു, മൗനത്തിലും
പിന്നെ നിനക്കായി മാത്രമെഴുതി,
എന്റെ മൗനനൊമ്പരങ്ങൾ
നിനക്കായ് മാത്രം ഞാൻ കരുതിയ സ്നേഹവും
എന്നാൽ എഴുതിവയ്ക്കാത്തത് മാത്രം ഒന്നുണ്ട്,
എന്റെ ഹൃദയവുമിപ്പോൾ പല കഷണങ്ങളായ്
ചിതറികിടക്കുകയാണെന്ന്,
നിന്റെ കാലൊച്ച പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്

Image source: Pixabay

 

(Visited 9 times, 1 visits today)

Sandy

A freelance writer and blogger by profession since October 2011, interested in writing over a wide range of topics. Hope you enjoy my writings. I belong to one of the beautiful places of the world, Kerala, nicknamed as 'God's own country'.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: