ജീവിതം

 
 
“ജീവിതം പലപ്പോഴും ഒരു വഴിമുട്ടിയ സമസ്യ പോലെയാണ്
ഉത്തരങ്ങൾ നാം തന്നെ സ്വയം കണ്ടെത്തേണ്ടതായി വരും”
 
“ഇടയ്ക്കിടെ വികൃതികാട്ടി കടന്നുപോവാൻ മാത്രം ചില കുഞ്ഞു നൊമ്പരങ്ങൾ
അടിവേരുകളുറച്ച യാതനകൾ അവിടെ തന്നെ തുടരും
മാറ്റങ്ങളില്ലാതെ…….. “
 
“കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിച്ചവന് മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കരളലിവ് ഉണ്ടാവൂ. അവർക്ക് നല്ലതു വന്നാലും കണ്ടു സന്തോഷിക്കൂ. അല്ലാത്തവർക്കാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഉയർച്ചയിൽ അസൂയയും അസ്വസ്ഥതയും…. പിന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താലും”
 
 
Image Source: Pixabay
 
(Visited 58 times, 1 visits today)

Sandy

A freelance writer and blogger by profession since October 2011, interested in writing over a wide range of topics. Hope you enjoy my writings. I belong to one of the beautiful places of the world, Kerala, nicknamed as 'God's own country'.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: