ഹൃദയത്തിലെ കൊടുങ്കാറ്റ്‌

സമ്മതം ചോദിക്കാതെയാണ്
ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായ് നീ വന്നതും
എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നാശങ്ങൾ വിതച്ചതും.
സമ്മതം കാക്കാതെയാണ് ഞാൻ
നിന്റെ ഹൃദയം കവർന്നതും
എന്റെ സമുദ്രത്തിന്നാഴങ്ങളിൽ
ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റായി ഒളിപ്പിച്ചതും.
ഇപ്പോൾ ആ കടലിന്നാഴങ്ങളിൽ
ഒരുമിച്ചു മുങ്ങിത്താഴാൻ
വിധിക്കപ്പെട്ടവർ നാം ഇരുവരും!
കയ്യോട് കൈ ചേർത്ത്
അവസാന ശ്വാസം വരെ ഒരുമിച്ചു നീന്തി
നമുക്കിതിനെ നേരിടാം.
തിരകളെത്തിക്കുന്ന കരയിലേക്ക് തുഴയാം
ഒരുമിച്ചിങ്ങനെ ….
അത് ഏതു തീരം എന്നറിയില്ലെങ്കിലും….
മുങ്ങാനാണ് വിധിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ!

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

Sandy

A freelance writer and blogger by profession since October 2011, interested in writing over a wide range of topics. Hope you enjoy my writings. I belong to one of the beautiful places of the world, Kerala, nicknamed as 'God's own country'.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: