വിവാഹജീവിതം

 
 

“വിവാഹത്തോടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപെട്ടു എന്ന് പറയുന്നവരാണ് നല്ലൊരു കൂട്ടർ. പക്ഷെ കുട്ടികാലത്തും നമുക്കെവിടെയാ സ്വാതന്ത്ര്യം. അതാരും പരാതിപെടുന്നില്ലല്ലോ”

“സ്നേഹിക്കുന്ന ആർക്കുവേണ്ടി അയാളെപ്പോലും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വിജയിച്ചു, ഒരുപക്ഷെ സ്വന്തം ജീവിതപങ്കാളിയായാൽപോലും”

 
Image Source: Pixabay
 
(Visited 81 times, 1 visits today)

Sandy

A freelance writer and blogger by profession since October 2011, interested in writing over a wide range of topics. Hope you enjoy my writings. I belong to one of the beautiful places of the world, Kerala, nicknamed as 'God's own country'.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: