മേഘക്കൂട്ടങ്ങളിലെ കളിവീട് – ചെറുകവിത

 
 
മനസ്സിപ്പോൾ സുഖകരമായൊരു ഭ്രാന്തിന്റെ അവസ്ഥയിലാണ്
അകലെ മാനത്തെ പൂമേഘ ചില്ലകളിലൊന്നിൽ
എന്റെ മോഹപ്പക്ഷി കൂടുകൂട്ടി തുടങ്ങി
അവിടെ നിനക്കായ് ഒരു ചില്ലയിൽ പൂവും തേനും
കരുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ
പോരുമോ നീ എന്റെ സുദീർഘമാം ഉൾവിളികളിൽ
ഏതെങ്കിലുമൊന്ന് കാതോർത്ത്?
ഞാൻ നിന്റെ കാലൊച്ചകൾ പ്രതീക്ഷിച്ച്
ആ മേഘകൂടുകളിലൊന്നിൽ
കളിവീടുണ്ടാക്കുകയാവും അപ്പോൾ.
 
Read its English version here: I am rejoicing this pleasant moment of madness………
 
 
(Visited 217 times, 1 visits today)

Sandy

A freelance writer and blogger by profession since October 2011, interested in writing over a wide range of topics. Hope you enjoy my writings. I belong to one of the beautiful places of the world, Kerala, nicknamed as 'God's own country'.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: