മഴയാണ് പ്രണയം – കുട്ടികവിത

 
 
കാത്തിരിക്കാതെ കടന്നുവരുന്ന –
മഴ പോലെയാണ് പ്രണയം
മഴയുടെ സൗന്ദര്യവും നൈർമല്യവും
ശീതളഛായയും അതിനുണ്ട്
പലപ്പോഴും ഇടിവെട്ടും മിന്നല്പിണരുകളും
അതിനെ അനുഗമിക്കുന്നു
പെയ്‌തൊഴിഞ്ഞാലും അതിലൊരു തുള്ളി
കണ്ണീർമുത്തായി മനസ്സിന്നുള്ളറയിലെവിടെയെങ്കിലും
സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് സത്യം.
 
Image source: Pixabay
 
(Visited 330 times, 1 visits today)

Sandy

A freelance writer and blogger by profession since October 2011, interested in writing over a wide range of topics. Hope you enjoy my writings. I belong to one of the beautiful places of the world, Kerala, nicknamed as 'God's own country'.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: