വാകപ്പൂവ്

 

ചില വാകപ്പൂ ചിന്തകൾ

വേർപാടിന്റെ തീഷ്ണത ആണോ വാകപ്പൂവുകൾക്ക്
ഈ ചോര ചുവപ്പു വർണം നൽകുന്നത്?
വർഷമേഘം എത്തുമ്പോഴേക്കും വാകപ്പൂവുകൾ യാത്ര പറയുകയായ്
എത്രയോ വേർപാടുകൾക്ക് സാക്ഷിയായികൊണ്ട്!!!
മഴയിൽ കുതിർന്നവ കിടക്കുമ്പോൾ
എത്രയോ കണ്ണുനീർത്തുള്ളികൾ അവയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം!!!!!

വേർപാടിന്റെ പ്രതീകമാവും വാകപ്പൂവുകൾ

മണ്ണോട് അലിഞ്ഞുചേർന്ന ഓരോ വാകപ്പൂവിനും പറയുവാൻ
വേർപാടിന്റെ ഓരോ കദന കഥകൾ ഉണ്ടാവാം
വർഷമേഘങ്ങൾക്കൊപ്പം പെയ്തിറങ്ങിയ
കണ്ണുനീർത്തുള്ളുകൾ അവ ഏറ്റുപറയുന്നുണ്ടാവാം.
വേർപാടിന്റെ കവിതകൾക്ക് വീണ്ടും സാക്ഷിയാവാൻ
വേർപാടിന്റെ തീഷ്ണതയിൽ തീർക്കും വേനൽപ്പൂവുകളിൽ
അടുത്ത ഗുൽമോഹർ വസന്തം പൂത്തുലയുംവരെ
ആവർത്തന വിരസമാം മറ്റൊരു വേനൽക്കാലത്തിനായ് കാത്തിരിക്കാം!!!

End note: വേർപാടിന്റെ പ്രതീകമാവും വാകപ്പൂവുകൾ
വാകപ്പൂക്കാലം പിറക്കാതിരുന്നുവെങ്കിൽ…. 

 

(Visited 380 times, 1 visits today)

Sandy

A freelance writer and blogger by profession since October 2011, interested in writing over a wide range of topics. Hope you enjoy my writings. I belong to one of the beautiful places of the world, Kerala, nicknamed as 'God's own country'.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: