നീലകുറിഞ്ഞികൾ വീണ്ടും പൂക്കുമ്പോൾ

 

എന്നിൽ നിന്നുടെ പ്രണയം പൂത്തുലഞ്ഞപ്പോൾ
അങ്ങകലെ നീലകുറിഞ്ഞികൾ കൺതുറന്നു
ഉദയങ്ങൾ പലതും കടന്നു പോയി പിന്നെ
അസ്തമയങ്ങൾ പലതും വീണ്ടുമുദിച്ചു. 
മറ്റൊരു വ്യാഴവട്ടം കടന്നുപോകാറായ് വീണ്ടും
കുറുഞ്ഞിപൂക്കളുമായ് അവൻ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ
അടർത്തിയെടുക്കുന്നൊരാ പൂക്കളിൽ ഒന്നിനെ
തരും ഞാൻ നിനക്കായ് ഓർമയിൽ കരുതാനായ്….
മറ്റൊരു കുറിഞ്ഞികാലം നമുക്കായി പൂത്തില്ലെങ്കിലും
എൻ സാമീപ്യം നിൻ ഓർമകളിൽ പുഷ്പിക്കുവാൻ

(Visited 203 times, 1 visits today)

Sandy

A freelance writer and blogger by profession since October 2011, interested in writing over a wide range of topics. Hope you enjoy my writings. I belong to one of the beautiful places of the world, Kerala, nicknamed as 'God's own country'.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: