കുട്ടി കവിതകൾ

പ്രകൃതിയുമായി അൽപ്പ നേരം സല്ലപിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതുവാനുള്ള വിഷയങ്ങൾ പ്രകൃതി തന്നെ കൊണ്ട് തരും. ഒന്ന് പകർത്തി എഴുതുകയേ വേണ്ടൂ. ചിന്തകൾക്ക് കൃത്രിമമല്ലാത്ത നൂറു വർണങ്ങൾ നൽകാൻ പ്രകൃതിക്ക് കഴിയും, ആവർത്തന വിരസത ഇല്ലാത്തതു തന്നെ …. ….. ….. …..

(Visited 113 times, 1 visits today)

Sandy

A freelance writer and blogger by profession since October 2011, interested in writing over a wide range of topics. Hope you enjoy my writings. I belong to one of the beautiful places of the world, Kerala, nicknamed as 'God's own country'.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: