സൂര്യന്റെ മടക്കയാത്ര

കൂരാകൂരിരുട്ട്……..
അവിടെ തപ്പി തടയുന്ന സൂര്യൻ
വഴിവിളക്കുമായി ഇന്ദുവും അവളുടെ സഖികളും
പാടം കടത്തി അക്കരെ എത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും
ചക്രവാള സീമയിൽ ഉഷസ്സുണരുകയായ്
പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു മടക്കയാത്ര

Image Courtesy: Pixabay

(Visited 178 times, 1 visits today)

Sandy

A freelance writer and blogger by profession since October 2011, interested in writing over a wide range of topics. Hope you enjoy my writings. I belong to one of the beautiful places of the world, Kerala, nicknamed as 'God's own country'.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: