മേഘത്തിന്റെ യാത്രാമൊഴി

 

മേഘം മാനത്തോട് മൗനമായ് മന്ത്രിക്കുന്നു
എനിക്ക് പോകുവാൻ നേരമായി
പൂക്കൾ തൻ കവിളുകളിൽ മെല്ലെ തലോടുവാൻ
ഭൂമിക്ക് സാന്ത്വനമായ് പെയ്തൊഴിഞ്ഞീടുവാൻ
വിരൽ മീട്ടും മാരിവില്ലിനെ ഒന്ന് ചുംബിക്കുവാൻ
യാത്രയായ് ഞാൻ നിന്നെ ഇവിടെ തനിച്ചയാക്കി
വസന്തവും വേനലും വസിക്കും ലോകത്തേക്ക്

English Translation….

Cloud whispers to skies in silence
It’s time now, please let me go
To kiss the rainbow and blossoming flowers
To console the earth down the deep blue lanes
I am moving my dear leaving you alone
To a world where spring and autumn hail

Image Source: Pixabay

 

(Visited 83 times, 1 visits today)

Sandy

A freelance writer and blogger by profession since October 2011, interested in writing over a wide range of topics. Hope you enjoy my writings. I belong to one of the beautiful places of the world, Kerala, nicknamed as 'God's own country'.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: