പെയ്തൊഴിയാതെ …..

നീയെന്റെ വെറും തോന്നലുകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങുകയാണിപ്പോൾ,
ഒരുപക്ഷെ നീ ആഗ്രഹിക്കുംപോലെ.
എന്റെ ചിന്തകൾക്ക് കാർമേഘക്കെട്ടിന്റെ ആഴങ്ങളുണ്ട്
അവിടെ നിനക്കായ് ഒരു കളിവീട് നെയ്ത്
നിന്റെ ചിന്തകൾ കുടിയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മിഥ്യയ്ക്കും സത്യത്തിനുമിടയിലുള്ള മേഘകൂട്ടത്തിൽ
ഞാനിങ്ങനെ വീർപ്പുമുട്ടുമ്പോൾ
ആർത്തലച്ചു ഒരു പേമാരിയായി പെയ്തൊഴിയാൻ
തോന്നാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും.
മേഘപാളികളിലൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് –
തുള്ളികളായി പെയ്തിറങ്ങിയാലും
പിടിച്ചുനിർത്താറുണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും.
അത് ഞാൻ നിനക്കായ് പണിത
കളിവീടിനെകുറിച്ചോർത്തുമാത്രം.
അത് വീണുടയാതിരിക്കാൻ
പെയ്തൊഴിയാതെ ഒരു കാർമേഘമായ്
ഒഴുകി നീങ്ങുകയാണിപ്പോഴും,
നിന്നെയും ഹൃദയത്തിൽ ചുമന്ന്

Image source: Pixabay

 

Sandy

A freelance writer and blogger by profession since October 2011, interested in writing over a wide range of topics. Hope you enjoy my writings. I belong to one of the beautiful places of the world, Kerala, nicknamed as 'God's own country'.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: