ആശ/മോഹം

 
 
“മനസ്സിൻ ചില്ലുകൊമ്പുകളിൽ
ചേക്കേറുന്നു ആശ തൻ പറവകൾ
ഇല്ലാമോഹങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാകുന്നു
കതിരിടാ തളിരുകൾ തൻ സ്വപ്നസങ്കല്പങ്ങളും”
 
“ആഗ്രഹങ്ങൾക്കുള്ള തീവ്രത കേറിയും ഇറങ്ങിയുമിരിക്കും. തീവ്രമായി ഇച്ഛിക്കുന്ന പലതും നടക്കണമെന്നില്ല, ഹൃദയത്തോട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവ. എന്നാൽ തീർത്തും നിസാരമായ ഇഷ്ടങ്ങൾ സാധിച്ചെന്നു വരാം. അതാണ് ജീവിതം
#വിരോധാഭാസം “
 

“നീയടുത്തപ്പോൾ അകന്നൊരാ മരണചിന്തകളും …

നിന്നരികിലിരുന്നപ്പോൾ പറന്നടുത്തൊരാ മോഹപക്ഷകളും …..
ഒന്നും മിണ്ടാതെ നീയകന്നപ്പോൾ
അതിനൊപ്പം മാഞ്ഞുപോയി നീ തിരിയിട്ടുവച്ച നെയ്‌വിളക്കുകൾ
പകരം കത്തിത്തുടങ്ങുകയായ് വീണ്ടും
ആരോ തിരിയിട്ട കെടാവിളക്ക്💫✨🪔”
 
Image Source: Pixabay
 
(Visited 76 times, 1 visits today)

Sandy

A freelance writer and blogger by profession since October 2011, interested in writing over a wide range of topics. Hope you enjoy my writings. I belong to one of the beautiful places of the world, Kerala, nicknamed as 'God's own country'.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: