വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചയക്കുകയാണോ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കടമ?

ഇപ്രാവശ്യത്തെ വനിതയിൽ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡന്റ് വായിച്ചു, ഇപ്പോഴും മാഞ്ഞിട്ടില്ല മനസ്സിൽനിന്ന്……

ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് ചെന്നുകേറിയ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ദുർഗതി, അവസാനം അവളെ അവർ കുളത്തിൽ മുക്കി കൊന്നു. ആക്രമണങ്ങൾ ഒക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും വീട്ടുകാർ ഒന്നുംചെയ്തില്ല, അവളെ അവൻ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നു ഭയന്ന്. അവൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ചിലവിനുകൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല, വയസ്സായി എന്ന മുടന്തൻ ന്യായം.

എന്തുകൊണ്ട് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അവളെ സ്വയം പര്യാപ്ത ആക്കുകയാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കടമ എന്ന്? വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചയക്കണം, പക്ഷെ അതിലും വലുതല്ലേ സ്വന്തം മകളെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക? ഏതു സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കാനും അവളെ പ്രാപ്ത ആക്കുക? അവളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക?

സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതി മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും മായാത്തിടത്തോളം കാലം, ഒന്നും മാറാൻ പോവുന്നില്ല. സ്ത്രീ സമത്വം എന്നൊക്കെ വെറുതെ പ്രസംഗിച്ചു നടക്കാം. സമത്വമൊന്നും അവൾക്ക് വേണ്ട, അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാനുള്ള ചുറ്റുപാട്, ആ ഒരു ഉറപ്പെങ്കിലും അവൾക്ക് നല്കാനാവണം അവളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക്. ശരിയല്ലേ?

Image source: Pixabay

(Visited 62 times, 1 visits today)

Sandy

A freelance writer and blogger by profession since October 2011, interested in writing over a wide range of topics. Hope you enjoy my writings. I belong to one of the beautiful places of the world, Kerala, nicknamed as 'God's own country'.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: