മൗനം വാചാലം

“വാക്കുകൾക്കായി അവൾ പരതി നടന്നു
മൗനം അവളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയപ്പോൾ…..”

“ഒരു നിമിഷത്തെ മൗനത്തിൽ നിശ്ചലയായാൽ തിരിച്ചറിയപ്പെടുമോ എന്ന ഭയം – വാചാലത്തിന്റെ നിർവ്വചനങ്ങളിൽ ഒന്ന്.
#വാചാലം #പൊയ്മുഖം “

“ഒരു മൊഴിപോലും തിരിച്ചവൻ പറയാത്തവൾ ഓർത്തു
മൗനം കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും കടം വീട്ടിയതാവാം”

“മൗനം കൊണ്ട് മുറിയുന്ന വാക്കുകൾ
കണ്ണുകളാൽ പറയുന്ന കവിതകൾ
വേദനയാൽ എരിഞ്ഞടങ്ങും മോഹങ്ങളും
പിന്നെ ബാക്കിയാവുന്നു
നിറമൊഴിഞ്ഞ താളുകളും”

“മൗനം ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമാകുന്ന അവസരങ്ങളുണ്ടാകാം, ശിക്ഷകളും……”

“എൻ മൗനത്തിൽ എൻ കണ്ണീരിൽ ഒതുക്കുന്ന പലതും
സർവേശ്വരന് ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള കർമങ്ങൾ മാത്രമായതുകൊണ്ട്   “

“വാചാലരുടെ പ്രശംസയെക്കാൾ മൗനികളുടെ നിശ്ശബ്ദതയിലാണോ സത്യസന്ധത കൂടുതൽ?”

“മൗനത്തിൽ ചാലിച്ച ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി
മൗനത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച ഒരായിരം കഥകളും “

“കള്ളം പറയുമ്പോഴാണോ മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് വാചാലനാവുന്നത്?”

“മൗനം കൊണ്ട് വാക്കുകൾക്കതീതമായ ഒരു മധുര പ്രതികാരം. മൗനം കൊണ്ട് മുറിവേൽപ്പിക്കാനാണ് ഏറെ എളുപ്പം, ചിലരെയെങ്കിലും …….”

“വാക്കുകൾക്ക് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയുണ്ടെന്നാണ് പറയാറ്…..എന്നാൽ മിഴികളാൽ പറയുന്ന മൗനഭാഷകൾക്ക് വാക്കുകളേക്കാൾ ശക്തിയുണ്ട് സ്വാധീനമുണ്ട്… എത്ര ദൃഢമായ മനസ്സിനെ കൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യിക്കാനുള്ള മാസ്മര ശക്തിയും കഴിവും!!! “

“വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പ്രകടിപ്പിക്കാനാവാത്ത നിമിഷങ്ങളിൽ
മൗനത്തിന് വാക്കുകളേക്കാൾ അർഥമുണ്ട്….
ലോകത്തൊരു ഭാഷയിലും കണ്ടെത്താനാവാത്ത
നിഗൂഢമായ അർഥങ്ങൾ… അക്ഷരങ്ങൾ….
വാക്കുകൾക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യവികാരങ്ങളെയും –
കുറിക്കുവാൻ കഴിയില്ല….. പറയുവാൻ കഴിയില്ല……”

“മൗനത്തിനുമുണ്ട് ചില അക്ഷരങ്ങൾ….
സ്വരാക്ഷരങ്ങളും വ്യഞ്ജനമുള്ള ഒരു ഭാഷ….
പക്ഷെ എഴുതിവയ്ക്കാനാവില്ല…
ഉരുവിടാനുമാവില്ല…..
കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ അതിനെ
പല അർത്ഥങ്ങളിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാവാം”

“മൗനം കൊണ്ട് മുറിവേറ്റവൾ…..”

Image source: Pixabay

(Visited 530 times, 1 visits today)

Sandy

A freelance writer and blogger by profession since October 2011, interested in writing over a wide range of topics. Hope you enjoy my writings. I belong to one of the beautiful places of the world, Kerala, nicknamed as 'God's own country'.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: